Список научной и учебно-методической литературы изданной в Академии

Государственного управления при Президенте РК

На казахском языке:

2010

 • Есімова Ш.А. - Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігі: теория және тәжірибе.
 • Қазақстанның дағдарыстан кейiнгi дамуы. Жас ғалымдар, аспиранттар мен магистранттардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының баяндама жинағы 2010 жылғы 19 наурыз = Посткризисное развитие Казахстана. док. междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и магистрантов 19 марта 2010 г. / жалпы ред. А. А Орсариев.
 • Мәжіденова Д.М. – Дипломатиялық қызметтің тарихы.
 • Мұқашева Б.Ә. – Экономиканы мемлекеттік реттеу.
 • Нарбинова М.М., Бисмельдина Д.Д. – Жалпы кукык теориясы бойынша дарис курсы.
 • Оразалиева Э. Н. – Мемлекеттік қызмет және сөйлеу мәдениеті.
 • Сулейменов Т. С. – Қазақстан және Шығыс Еуропа елдері: негізгі бағыттары мен ынтымақтастық басымдықтары.
 • Шаханов Е.А. – Ғылым тарихы мен философиясы.
 • 2011

 • Назарбаев Н. – Болашақтың іргесін бірге қалаймыз . ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауы 2011 жылғы 28 қантар.
 • Айтмухаметова К.У. – Сөз мәдениеті және риторика. (Мемлекеттік қызметшілерге арналған).
 • Әбділдина З.А. – ҚР мемлекетттік жоспарлау жүйесі.
 • Ғылыми жұмыстарды дайындау мен ресімдеу мәселелері: магистранттарға арналған әдістемелік оқу құралы = Вопросы подготовки и оформления научных работ : методическое пособие в помощь магистрантам.
 • Кабыкенова Б. С. – Құқықтық мәдениет.
 • "Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуді біріздендіру " атты мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинары материалдарының жинағы / құраст. Төленбергенова Н.Т.
 • Нуртазин М.С. – Мемлекеттік қызметтің өңірлік аспектісі = Региональный аспект государственной службы.
 • Оразалиева Э.Н. – Когнивтік лингвистика.
 • Сандыбаев Ж.С. – Мемлекеттік қызметшінің этикасы және имиджi.
 • Сандыбаев Ж.С. – Ортағасыр шығыс философиясындағы басқару мәдениетінің адамгершілік негіздері.
 • «Тәуелсіздік және тіл саясаты» атты мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру семинары материалдарының әдістемелік жинағы / Құраст. Айтмухаметова К.О.
 •  "Тиімді мемлекеттік басқару" ІІ Академиялық симпозиумының материалдары. І Том. 26 қараша 2010 жылы = Материалы ІІ Академического симпозиума "Эффективное государственное управление" Том ІІ. 26 ноября 2010 года.
 •  Тиімді мемлекеттік басқару" ІІ Академиялық симпозиумының материалдары. ІІ Том: 26 қараша 2010 жылы = Материалы ІІ Академического симпозиума "Эффективное государственное управление" Том ІІ. 26 ноября 2010 года.
 • Төленбергенова Н.Т. – Мемлекеттiк қызметшiнiң ресми тiлдiк  тұлғасы : дискурстық әдiстеме.
 • 2012

 • Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту- Қазақстан дамуының жаңа кезеңі : жас ғалым. докт. мен магистрант. ғыл.-прак. конф. баянд. жин. 2012 ж. 26 сәуір. 1.Т. = Социально-экономическая модернизация- новый этап Казахстанского пути: сб. докл. науч.-прак.конф. 26 апр. 2012г. Т.1. = Socio-economic modernization- a new stage of Kazakhstan*way: April 26,2012 Vol.1. - I Том.
 • Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту- Қазақстан дамуының жаңа кезеңі : жас ғалым. докт. мен магистрант. ғыл.-прак. конф. баянд. жин. 2012 ж. 26 сәуір. 2.Т. = Социально-экономическая модернизация- новый этап Казахстанского пути: сб. докл. науч.-прак.конф. 26 апр. 2012г. Т.2. = Socio-economic modernization- a new stage of Kazakhstan*way: April 26,2012 Vol. 1.
 • Исақұлов Е.Б. – Мемлекеттік кадрлық саясат негіздері.
 • Мәлікова А.Ш. – Қазақстан Республикасындағы ювеналдық әділет (қылмыстық-құқық және криминологиялық аспектілері).
 • 2013

 • Баймағамбетов, С. З. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  : оќу ќўралы / С.З. Баймағамбетов. - Астана : Ќазакстан Республикасы Президентiнiн жанындагы Мемлекеттiк басқару академиясы, 2013. - 190 б.
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет: тілдердің даму мәселелері [Текст] :  Дөңгелек үстел материалдарының жинағы = Государственная служба в Республике Казахстан: вопросы развития языков : Сб. материалов круглого стола / жалпы ред. басқ. ф. ғ. д., проф. А.Е. Бижкенова. - Астана : Академия государственного управления при Президенте РК, 2013. - 156 б
 • Құрықбаев, Ә.Ж. Қылмыстық құқықтағы меншікке қарсы қылмыстар : оќу ќўралы / Ә.Ж. Құрықбаев. - Астана : Ќазакстан Республикасы Президентiнiн жанындагы Мемлекеттiк басқару академиясы, 2012. - 93 б.
 • Мәлікова,  А.Ш. Бұзалық қылмысын саралау : моногр.  / А. Ш. Мәлікова. - Астана : ҚР Президентiнiн жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы, 2013. - 166 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Қазақстан - 2050» стратегиясы – жаңа саяси бағыт = Стратегия «Казахстан -2050» новый политический курс : науч.-аналит. журнал. – 2013. - № 1 – 195 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Жаһандану әлеміндегі Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» = Внешняя политика Республики Казахстан в глобализующемся мире : науч.-аналит. журнал. – 2013. - № 2 – 239 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : Сот төрелігі – тұрақтылық және мемлекетті дамыту негізі = Правосудие – основа стабильности и развития государства : науч.-аналит. журнал. – 2013. - № 3 – 237 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : Қазақстандағы мемлекеттік басқару: идеядан практикаға = Государственное управление в Казахстане : науч.-аналит. журнал. – 2013. - № 4 – 249 б.
 • Нұрышева Т.С. Мемлекеттік басқарудың теориясы және практикасы : оқу қўралы /Т.С. Нұрышева - Астана : Ќазакстан Республикасы Президентiнiн жанындагы Мемлекеттiк басқару академиясы, 2013. - 170 б.
 •  

  2014

 • Интеллектуалды дамудың жаңа бағдары. Жас ғалымдарға арналған І Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның баяндамалар жинағы 2014 жылғы 10-11сәуір. [Текст] = Интеллектуальное лидерство: Новые ориентиры развития. Сборник докладов І Международной научно-практической конференции для молодых ученых 10-11 апреля 2014 года = Intellectual leadership: new directions of development. Proceedings of the I international scientific and practical conference for young scientists April, 10-11, 2014 : баяндамалар жинағы. - Астана : Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2014.- 686 б.
 • Кемел М. Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі : оқу қўралы /М. Кемел  - Астана : Ќазакстан Республикасы Президентiнiн жанындагы Мемлекеттiк басқару академиясы, 2014. - 383 б.
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекттік қызмет. Нормативтік құқықтық актілердің жинағы : Мемлекеттік қызмет туралы ҚР-ның 1999 ж. 23 шілде № 453 Заңы. – Астана : Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі., 2014. – 380 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : Қалыптасқан мемлекеттің орнықты даму кезеңіндегі мемлекеттік саясат = Государственная политика в период устойчивого развития состоявшегося государства: науч.-аналит. журнал. – 2014. - № 1 – 211 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : Ұлттық дипломатиялық кадрларды сапалы даярлау – жүйелі сыртқы саясатты жүргізу кепілі = Качественная подготовка национальных дипломатических кадров – гарант проведения последовательной внешней политики : науч.-аналит. журнал. – 2014. - № 2 – 229 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Қазақстан - 2050» стратегиясы: елдің саяси бағытының құқықытық негізі = Стратегия «Казахстан - 2050»: правовая основа политического курса страны : науч.-аналит. журнал. – 2014. - № 3 – 331 б.
 •  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Жаңғыру жағдайындағы мемлекет пен экономика = Государство и экономика в условиях модернизации»: науч.-аналит. журнал. – 2014. - № 4 – 193 б.
 • Мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы инновациялық технологиялар: ғылыми-әдістемелік еңбектер жинағы = Инновационные технологии в обучении государственных служащих: науч.-мет. Сб. – 2014. - №1. – 153 б.
 •  

  2015

 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Мәңгілік ел» - ұлттық бірлік пен қоғамдық келісім идеологиясы = Национальная идеология единства и общественного согласия»: науч.-аналит. журнал. – 2015. - № 1 – 189 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Қазақстан Республикасының мемлекеттік және дипломатиялық қызметін жаңғырту мәселелері = Вопросы модернизации государственной и дипломатической службы РК»: науч.-аналит. журнал. – 2015. - № 2 – 228 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Ықпалдасу үдерістері жағдайында құқықтық жүйені реформалаудың қазақстандық үлгісі- Казахстанская модель реформирования правовой системы в условиях интеграционных процессов»: науч.-аналит. журнал. – 2015. - № 3 – 205 б.
 • Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет : ғылыми-талдау журналы. Нөмір  тақырыбы : «Мемлекеттік басқаруды дамыту мәселелері = Вопросы развития государственного управления»: науч.-аналит. журнал. – 2015. - № 4 – 149 б.
 • Сайлауқызы, С.     Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Таяу Шығыс мәселесі: генезисі және қазіргі жағдайы мен ертеңі: монография / С. Сайлауқызы. - Астана : ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2015.-228б.
 •  

   

  На русском языке:

  2010

 • Абденова Б.К. – Сервис и бытовое обслуживание.
 • Абдильдина З. А. – Система государственного планирования в Республике Казахстан.
 • Бейсембекова К.А. – Интенсивный курс французского языка для начинающих.
 • Бижанов А.Х. – Парламентаризм – институт представительной демократии.
 • Дьяченко С.А. – Теория и практика политических партий : история, современность, перспективы. Ч. 1 .
 • Дьяченко С.А. – Теория и практика политических партий : история, современность, перспективы. Ч. 2.
 • Капаров, С.Г. – Модернизация государственной службы в Республике Казахстан.
 • Лепесова А.К. – Гражданское право Республики Казахстан.
 • Нуркатова Л.Т. – Социальное проектирование.
 • Психологические аспекты дипломатической деятельности.метод.сб
 • Типовые образовательные программы семинаров повышения квалификации государственных служащих на первое полугодие 2010/2011 учебного года/ под общ. ред. Орсариева А.А.
 • Типовые образовательные программы семинаров повышения квалификации государственных служащих на второе полугодие 2010/2011 учебного года/ под общ. ред. Орсариева А.А.
 • Учебные программы курсов переподготовки государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан на первое полугодие 2010/2011 учебног о года / под общ. ред. Орсариева А.А.
 • Учебные программы курсов переподготовки государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан на второе полугодие 2010/2011 учебного года/ под общ. ред. Орсариева А.А.
 • Шерьязданова К.Г. – Современные интеграционные процессы.
 • 2011

 • Абдыкаликова М.Н. – Психологическая оценка успешной деятельности государственных служащих.
 • Баймагамбетова С.З. – Местное государственное управление и самоуправление.
 • Бейсембаев А.А. – Теория и практика аналитической работы.
 • Бижкенова, А.Е.– Иноязычная подготовка в системе профессионального образования государственных служащих.
 • Бижкенова А.Е. – Методические рекомендации для самостоятельной работы магистрантов специальности 6N020700 «Переводческое дело».
 • С. А. Дьяченко, К. Н. Бурханов, М. А. Биекенов, В. В. – Примин Государственная политика.
 • Государственная этнополитика Казахстана: новые тренды / сост. Джунусова Ж.Х, Калашникова Н.П.; под общ. ред. Тугжанова Е.Л.
 • Государственное управление и государственная служба: стратегии развития будущего: т.1. Пленарное заседание, секции № 1, 2,3: сб. докл. Междунар. науч.-практ.конф.молодых ученых, докторантов и магистрантов, посвящ. 20-летию Независимости РК, 10 марта 2011г. / отв. ред. Орсариев А.А., Жоламан Р.К., Кабыкенова Б.С.
 • Государственное управление и государственная служба: стратегии развития будущего: т.2. Пленарное заседание, секции № 4,5: сб. докл. Междунар. науч.-практ.конф.молодых ученых, докторантов и магистрантов, посвящ. 20-летию Независимости РК, 10 марта 2011г. / отв. ред. Орсариев А.А., Жоламан Р.К., Кабыкенова Б.С.
 • Жетписбаева Б.А. – Антикоррупционное законодательство РК.
 • Изакова А.Т. – Психологические аспекты профессиональной деонтологии государственного служащего.
 • Исакулов Е.Б. – Государственное управление и государственная служба в Республике Казахстан.
 • Исакулов Е.Б. – Основы государственной кадровой политики.
 • Ищанова А.А. – Английский язык.
 • Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С. – Нравственность как основа становления новой генерации государственных служащих.
 • Кадырова М.Б., Джунусбекова Г.А. – Система государственного планирования в Республике Казахстан: теория и методология.
 • Кадырова М.Б. – Бюджетное планирование в Республике Казахстан.
 • Каржаубаев С.С. – Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан в Республике Казахстан.
 • Кудайкулова Х.Ш. – Практические задания по дисциплине "Информационные технологии в государственном управлении".
 • Майдырова А.Б., Д. А. Сейтхожина.  – Формирование гендерного равенства в человеческом капитале социальной сферы Республики Казахстан.
 • Молдабаев С.С. – Уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних.
 • Мукашева Б.А., Мукашев Н.Т.  – Государственные материальные резервы в системе экономических отношений.
 • Рау И., Шаханов Е. – Философский анализ личности.
 • Сулейменов Т.С. – Техника ведения дипломатических переговоров.
 • Типовые образовательные программы семинаров повышения квалификации государственных служащих: первое полугодие 2011-2012: сб. / ред. Орсариев А.А., ред. Капаров С.Т., сост. Мусенова С.Н.
 • Танирбергеновна Г.Т., Доценко Е.А, Жамитова Б.М., Гельмудинова А.Г.– Требования к учебным и научным изданиям.
 • Учебные программы курсов переподготовки государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан на первое полугодие 2011/2012 учебного года: сб. / под общ. ред. А. А. Орсариева. - 2-е изд., доп. и перераб.
 • 2012

 • Аукен В.М. – Экономика образования. Т.1.
 • Аукен В.М. – Экономика образования.Т.2.
 • Досмагамбетова, Г. И.  – Децентрализация государственной власти и местное самоуправление: проблемы реализации.
 • Капаров С.Г. – Стандарты государственных услуг в Казахстане.
 • Орсариев А.А., Изакова А. Т., Асылбекова Л. У. – Компетенции "лидерства".
 • Лепесова А.К. – Регулирование обязательственных отношений в гражданском праве Республики Казахстан.
 • Юрченко Р.Н. – Исполнение приговоров и постановлений суда.
 •  

  2013

 • Региональный хаб в сфере государственной службы  = Regional Civil Service Hub in Astana : электр. журн. – Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2013. -№ 1.

  2014

 • Анализ динамики и структуры трудовых ресурсов Республики Казахстан / Ж.А. Кулекеев, Г. Ж. Куканова, Ш. А. Есимова, Ж. Ж. Айгазин. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2014. - 134 с.
 • Актуальные проблемы развития экономики: сб. науч. трудов/ под ред. А.Г. Мухамеджановой, Б.А.Мукашевой, Е.К.Абил и др.-Астана, 2014.-274с.
 • Государственная служба: современное состояние и перспективы развития : сб. ст. / под ред Ш. А. Есимовой. -  Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2011. - 402 с.
 •  Международный журнал реформы и практики государственной службы = International journal of Civil Service Revorm & Practice :  электр. журн. – Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК , 2014. -№ 3.
 • Нуркатова Л.Т. Организационные и социально-психологические составляющие совершенствования стиля управленческой деятельности / Л.Т. Нуркатова, Л.У. Асылбекова, Е.А. Шаханов. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2014. - 54 с.
 • Совершенствование методов оценки деятельности государственных служащих: коллектив. моногр. / под ред. Г. И. Досмагамбетовой. - Астана : Акад. гос. упр.  при Президенте РК, 2014.-155с.
 • Состояние и перспективы развития института медиации в условиях современного Казахстана: сб. науч. ст. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2014. - 97 с.
 •   Сравнительный анализ государственного управления : Республика Казахстан и Канада Астана : сб. ст. - Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2014. - 84 с.
 • Типовые образовательные программы семинаров повышения квалификации государственных служащих на 2015 г. : сб. / ред. Л. Т. Нуркатова, Г. К. Сулейменова, сост. С. Н. Мусенова. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2011. - 101 с.
 •  

  2015

 • Государственная служба : зарубежный опыт и Казахстан: сб. науч. тр. / под. ред. Ш. А. Есимовой, Л. М. Иватовой. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2015. - 180 с.
 • Языки в социокультурном пространстве Казахстана : лингвистические, лингвометодические и переводческие аспекты [Текст] : сб. материалов лингвометодического семинара, приуроченного ко Дню языков народов Казахстана / ред. З. Мажит. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2015. - 210 с.
 • Экстралингвистические факторы влияния на овладение государственными иностранными языками государственными служащими: сб. материалов междунар.круглого стола, 24 апр.2015г./ред.К.О.Байгонысова.-Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2015.-166с.
 •  

  2016

 • Молдабаев С. С.  Организация работы судьи по подготовке к главносу судебному разбирательству [Текст] : учеб.-метод. пособие. - Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2016. -125с.
 •  Современные проблемы управления экономикой [Текст] : моногр. / ред.: А. Г. Мухамеджанова , А. А. Кежебаева, Е. К. Абил.-Астана : Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2016.-257с.
 •